kontakt telefon

na vrh

Savetnik za hemikalije
Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe

Kontakt

SAVEMA INOVACIJE nudi licenciranog Savetnika za hemikalije, Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe i pruža konsultantske usluge u oblasti razvoja inovacija i unapređenja postojećih tehnologija.

Savema

Dobrodošli

SAVEMA INOVACIJE Čačak je agencija koja pruža usluge Savetnika za hemikalije i Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom i železničkom saobraćaju ADR/RID. Takođe, nudimo konsultantske usluge za razvoj inovativnih proizvoda i usluga u različitim oblastima hemijske, farmaceutske i prehrambene industrije.

Kontakt
Savema

Savetnik za hemikalije

Pružamo usluge licenciranog Savetnika za hemikalije u oblasti pravilne primene Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih.

Za Vas u okviru usluga Savetnika za hemikalije vršimo sve aktivnosti koje su potrebne za održavanje zakonskih uslova u poslovanju i uspešan rad:

 • Praćenje zakonskih i podzakonskih regulativa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda;
 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);
 • Primena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
 • Izrada bezbednosnog lista u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije za hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • Priprema nacrta etiketa;
 • Usluge vođenja evidencije hemikalija i biocida;
 • Sprovođenje nepohodne procedure u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
 • Informisanje i saradnja na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija;
 • Priprema dokumentacije za dobijanje dozvole za promet, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija;
 • Usluge vođenja evidencije naročito opasnih hemikalija;
 • Priprema dokumentacije za upis biocidnih proizvoda u privremenu listu;
 • Sprovođenje odredbi Zakona o biocidnim proizvodima;
 • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima;

Pozivamo Vas da nam se obratite za detaljnije informacije.

Kontakt
Savema

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

Pružamo uslugu licenciranog Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe javnim preduzećima, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim pravnim licima koji obavljaju poslove kojima je obavezna primena propisa u transportu opasne robe.

Svako privredno društvo čija delatnost obuhvata transport opasne robe povezano sa pakovanjem, utovarom, punjenjem ili istovarom opasne robe, korisnici kontejner cisterni ili prenosivih cisterni, kao i organizator transporta i pružalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasne robe, mora imati angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Neki od zadataka Savetnika za bezbednost u transportru opasne robe ADR/RID su:

 • Savetovanje u aktivnostima privrednog društva vezanim sa transport opasnе robe;
 • Praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasne robe;
 • Postupci, kojima se obezbeđuje primena zahteva za identifikaciju opasne robe koja se transportuje;
 • Provera opreme koja je u vezi sa transportom, pakovanjem, punjenjem, utovarom ili istovarom opasne robe;
 • Obuka zaposlenih koji rukuju opasnom robom, uključujući izmene propisa i vođenje evidencije o izvršenim obukama;
 • Sprovođenje odgovarajućih hitnih mera pri eventualnim nezgodama ili vanrednim događajima, koje mogu da ugroze bezbednost u toku transporta opasne robe, pakovanja, punjenja, utovara ili istovara;
 • Postupci na utvrđivanju uzroka i ispostavljanje izveštaja o nesrećama, nezgodama, ili teškim prestupima, koji su utvrđeni u toku transporta opasne robe, pakovanja, punjenja, utovara ili istovara;
 • Kontrola da li lica uključena u transport opasne robe, pakovanje, punjenje, utovar ili istovar opasne robe, raspolažu detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;
 • Izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo privrednog društva ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima u vezi sa transportom opasnе robe;
 • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima;

Pozivamo Vas da nam se obratite za detaljnije informacije.

kontakt
Savema

Konsalting iz oblasti postojećih tehnologija

SAVEMA INOVACIJE nudi besplatne inicijalne konsultacije sa dodatnim konsultantskim uslugama na licu mesta, telefonom i e-poštom.

Konsultacije mogu da uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Procena tehnološkog razvoja u određenoj industrijskoj oblasti vezanoj za našu stručnost;
 • Tehničke i poslovne informacije o primeni epoksidnih sistema;
 • Preporuke o pitanjima hemijske formulacije i kompatibilnosti sastojaka;
 • Razvoj emulzija i emulzionih sistema u kozmetičkim proizvodima;
 • Razvoj tehnoloških postupaka za izdvajanje biološki aktivnih materija biljnog porekla;
 • Saveti za analizu mogućnosti, izvodljivosti projekta i razvoju proizvoda;
 • Pretraga stanja tehnike, patentne literature i pružanje izveštaja o tehnologiji;
 • Savetovanje u vezi zaštite intelektualne svojine;

Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) dostupan je na zahtev.

kontakt
Savema

Konsalting iz oblasti inovacija

Sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju i komercijalizaciji inovacija, možemo Vam pomoći da primenite neke od najboljih praksi za razvoj inovacija, kako bi inovaciju uspešno realizovali u skladu sa strategijom rasta vaše kompanije.

Naše usluge uključuju:

 • Procena tehnološke i komercijalne spremnosti inovacije;
 • Definisanje strategije razvoja inovacija, potencijalnih proizvoda ili usluga;
 • Identifikacija trenutnih tehnoloških trendova u polju interesovanja klijenta;
 • Definisanje strategije za dalјi razvoj inovativnih proizvoda ili usluga;
 • Implementacija strategije i komercijalne taktike kako bi se pronašli poslovni partneri;
 • Povezivanje novih tehnologija i izuma sa specifičnim tržištima;
 • Konsultantske usluge vezane za transfer tehnologije;
 • Kontrola i praćenje razvoja preduzeća;
 • Angažovanje spolјnih stručnjaka specijalizovanih za tehničku oblast;
 • Usluge u oblasti zaštite intelektualne svojine, pre svega za pripremu prijave patenata i registraciju autorskih prava na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Angažovanje stručnjaka Konsultanta koji će pružiti stručnu pomoć - ekspertizu u različitim fazama ispitivanja i komercijalizacije;

Pozivamo Vas da nam se obratite za detaljnije informacije.

kontakt
Savema

Mi smo tim

Naš cilj je da svojim klijentima ponudimo kvalifikovane, priznate i stručne saradnike koji će uraditi pravu stvar, na pravi način u pravo vreme.

Sanja Popadić

Sanja Popadić

Sanja Popadić je završila studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na profilu - hemijsko inženjerstvo. Radno iskustvo je stekla u kompaniji EPOKSAN d.o.o., kao tehnolog razvoja u oblasti proizvodnje epoksidnih industrijskih podova, premaza i adheziva.

 • Dvostruka finalistkinja takmičenja Najbolja tehnološka inovacija Srbije NTI2010 i NTI2012 godine
 • Zlatna medalja na Festivalu inovacija TESLA FEST 2010, u Novom Sadu
 • Licenca Savetnika za hemikalije 2012- Hemijski fakultet, Beograd, obnovljena licenca 2018. godine
 • Sertifikat Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID, Uprava za transport opasnog tereta, Beograd 2015. godine

Kontakt telefon i e-mail:
t: (+381) 063 683 792
m: savemainovacije@gmail.com

Sretko Popadić

Sretko Popadić

Sretko Popadić je završio studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na profilu - organsko hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo. Na poslediplomskim studijama na Farmaceutskom i Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu usvojio je potrebno znanje iz oblasti kozmetologije i hemije životne sredine. Radno iskustvo je sticao u kompaniji Prva Iskra - Namenska proizvodnja Barič, EPOKSAN d.o.o., kao direktor Naučno tehnološki park - Čačak i SAVEMA GmbH Berlin.

Kontakt telefon i e-mail:
t: (+381) 063 683 793­
m: savemainovacije@gmail.com

Savema

Saradnja

 • Inovacioni Centar Tehnološko- metalurškog fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Agronomski fakultet u Čačku
Kontakt